งานบริหารและควบคุมงาน

งานบริหารและควบคุมงาน
งานคลังสินค้าและสำนักงาน 4 ชั้น
งานคลังสินค้าและสำนักงาน 4 ชั้น